"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 19 văn bản được ban hành trong năm 2015 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 14-12-2018
28-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-08-2018
10-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trợ cấp thêm hàng tháng đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-08-2020
10-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. 22-07-2019
10-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 28-09-2021
10-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 01-01-2021
17-11-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 28-01-2019
27-10-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 20-01-2022
20-10-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang. 15-03-2022
19-10-2015 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 24-11-2021
16-10-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 10-08-2018
11-09-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. 11-12-2019
04-09-2015 Quyết định số 1788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 24-11-2021
10-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang. 01-08-2021
18-06-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 27-12-2021
03-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-10-2016
29-01-2015 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang. 17-03-2022
28-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-11-2018
12-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. 11-01-2021
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
28,898,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner