"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 42 văn bản được ban hành trong năm 2017 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 07-08-2019
29-12-2017 Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 22-01-2021
29-12-2017 Quyết định số 3931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 29-10-2018
26-12-2017 Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 14-06-2020
25-12-2017 Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số nội dung của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ-UBND. 01-04-2019
20-12-2017 Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. 01-01-2019
18-12-2017 Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. 16-03-2019
18-12-2017 Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND. 11-01-2021
08-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. 21-12-2019
08-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 01-01-2022
05-12-2017 Quyết định số 85/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 24-12-2021
14-11-2017 Quyết định số 3405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 19-08-2019
30-10-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 12-11-2018
20-10-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 06-01-2020
17-10-2017 Quyết định số 3080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 01-04-2020
27-09-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang. 01-11-2018
26-09-2017 Quyết định số 2846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 13-08-2020
25-09-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 13-09-2021
22-09-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 09-07-2019
31-08-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2 2/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 12-12-2019
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
28,893,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner