"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 37 văn bản được ban hành trong năm 2016 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 01-11-2021
30-12-2016 Quyết định số 107/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. 30-11-2018
23-12-2016 Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 09-03-2020
22-12-2016 Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 15-01-2021
16-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang. 29-10-2018
15-12-2016 Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh An Giang. 28-12-2018
09-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. 18-12-2021
09-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 01-01-2022
09-12-2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 14-12-2020
09-11-2016 Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 17-03-2022
20-10-2016 Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 20-01-2022
14-10-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. 08-11-2019
11-10-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 06-10-2019
30-09-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 19-12-2018
27-09-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. 31-12-2019
20-09-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 23-08-2021
15-09-2016 Quyết định số 2572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. 29-10-2018
05-09-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. 12-12-2019
30-08-2016 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 31-10-2018
10-08-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 22-07-2019
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
28,893,272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner