"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tôn giáo - Dân tộc  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Tôn giáo - Dân tộc:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang.
25-03-2021 Quyết định số 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2023 tỉnh An Giang.
22-03-2021 Chương trình số 143/CTHĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụTỉnh ủy An Giang về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang.
13-01-2020 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc.
23-12-2019 Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
24-08-2018 Quyết định số 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang.
19-09-2017 Quyết định số 2771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
05-04-2016 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ cho đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, Chăm tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”.
15-10-2015 Kế hoạch số 458/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020.
18-03-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-12-2012 Kế hoạch số 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đi thăm và tặng quà nhân lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2012.
17-12-2012 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đi thăm và tặng quà nhân lễ Đản sinh lần thứ 93 của Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo.
02-03-2009 Quyết định số 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL từ ngày 01/01/1977 đến ngày 31/12/2008 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,296,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner