"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lao động - Việc làm  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Lao động - Việc làm:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND.
31-12-2020 Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội.
16-11-2020 Quyết định số 2636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
11-11-2020 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
26-03-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
27-05-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
27-05-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.
09-11-2017 Quyết định số 3373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh An Giang.
08-11-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-05-2017 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Việc làm tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020.
11-04-2017 Công văn số 577/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động.
03-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020”.
28-07-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động của tổ chức công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,296,481 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner