"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 888 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
14-10-2021 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-10-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-10-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.
28-09-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-09-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.
28-09-2021 Quyết định số 2224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.
21-09-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Châu Đốc.
21-09-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc.
20-09-2021 Quyết định số 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.
01-09-2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND.
31-08-2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND.
27-08-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
26-08-2021 Công văn số 3369/UBND-TH của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc đính chính thể thức văn bản.
19-08-2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Danh mục các dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020.
19-08-2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.
19-08-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026.
13-07-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc.
09-07-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND.
09-07-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn.
Chuyển tới trang:  /45     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
24,442,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner