"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 44 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2022 Kế hoạch số 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang.
18-03-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.
17-02-2022 Quyết định số 278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
17-02-2022 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
08-06-2021 Quyết định số 1240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
02-06-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
26-04-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND.
23-12-2019 Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.
20-11-2019 Quyết định số 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
26-09-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-07-2018 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
11-07-2018 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
22-08-2017 Quyết định số 2532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ “Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
12-06-2017 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2018.
09-06-2017 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển hoạt động khuyến nông, khuyến ngư phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020”.
15-05-2017 Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017-2018.
17-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.
30-06-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số thủ tục liên quan đến quy tình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-05-2016 Quyết định số 1236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016-2017.
15-04-2016 Quyết định số 1061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,541,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner