"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân Sách (Năm 2019)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020.
11-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018.
11-12-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết).
11-12-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết) và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018.
11-12-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-12-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
05-11-2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
12-09-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
04-09-2019 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang.
04-09-2019 Quyết định số 2138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang.
30-08-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
22-07-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
22-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
19-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018.
12-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
11-07-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
11-07-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
09-05-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
09-05-2019 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,495,669 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner