"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 185 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2021 Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
31-12-2021 Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND.
23-12-2021 Kế hoạch số 800/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-12-2021 Kế hoạch số 800/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-12-2021 Quyết định số 3049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
23-12-2021 Quyết định số 3049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
21-12-2021 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm, chúc Tết Nhâm Dần năm 2022.
21-12-2021 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm, chúc Tết Nhâm Dần năm 2022.
10-12-2021 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
08-12-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
03-12-2021 Kế hoạch số 750/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-11-2021 Quyết định số 2669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính An Giang.
05-11-2021 Quyết định số 2574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
08-09-2021 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-09-2021 Chương trình số 543/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
19-08-2021 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-08-2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang.
19-08-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang.
10-08-2021 Quyết định số 1871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.
06-08-2021 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
27,244,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner