"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính - Tổ chức  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 902 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổ chức:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2021 Quyết định số 2870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản, ca nô, xe mô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quan lý của tỉnh An Giang.
29-11-2021 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
29-11-2021 Quyết định số 2839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
26-11-2021 Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang.
24-11-2021 Quyết định số 2811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 1788/QĐ-UBND và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang.
23-11-2021 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
22-11-2021 Quyết định số 429/QĐ-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
15-11-2021 Quyết định số 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
12-11-2021 Quyết định số 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
04-11-2021 Công văn số 1268/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 của HĐND tỉnh.
03-11-2021 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành chính trực thuộc Sở và viên chức giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-10-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc.
27-10-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc.
25-10-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
19-10-2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
14-10-2021 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
12-10-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang.
05-10-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.
28-09-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang.
28-09-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.
Chuyển tới trang:  /46     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
25,837,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner