"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2014 Ngày 27 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
30-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
06-08-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 29
12-08-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND v/v sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. 33
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
16-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước huyện Phú Tân năm 2014. 40
16-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2014 Quyết định số 1349/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau, màu ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 46
25-08-2014 Quyết định số 1350/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 57
25-08-2014 Quyết định số 1351/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa (lúa, rau màu, thủy sản) tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 72
12-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang. 95
07-08-2014 Công văn số 850/UBND-TH về việc chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 98
27,333,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner