"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 03
13-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
13-04-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 50
14-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang. 61
25-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 71
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2006 Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp và khắc phục ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2012. 83
10-02-2009 Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 99
02-03-2009 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL từ ngày 01/01/1977 đến ngày 31/12/2008 trên địa bàn tỉnh An Giang. 101
15-04-2009 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang. 106
15-04-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành "Quy định điều kiện tối thiểu về kinh doanh nhà trọ". 108
28,522,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner