"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2015 Ngày 10 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
29-05-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
29-05-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
29-05-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 15
01-06-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2015 Quyết định số 783/QĐ-UBND phê duyệt phạm vi phát triển du lịch thuộc Khu du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 30
29-05-2015 Quyết định số 868/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh An Giang. 33
01-06-2015 Quyết định số 909/QĐ-UBND phê duyêt Kế hoạch gói hỗ trơ kỹ thuật - tài chính - thi trường cho sản phẩm tôm càng xanh giai đoạn 2015 - 2016. 40
03-06-2015 Quyết định số 937/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020. 50
03-06-2015 Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 70
29-05-2015 Kế hoạch số 206/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015. 72
25,759,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner