"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2022 Ngày 18 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2022 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 13
11-01-2022 Kế hoạch số 12/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 16
Hội đồng nhân dân huyện An Phú
22-12-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 25
22-12-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022. 30
22-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. 33
22-12-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 41
22-12-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. 49
22-12-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. 56
28,510,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner