"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020. 05
10-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 12
10-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016. 19
10-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016. 23
10-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc trợ cấp thêm hàng tháng đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 39
10-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. 41
10-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 48
10-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 52
10-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016. 54
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
17-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Tân Châu. 68
17-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 70
17-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2016. 75
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 huyện Phú Tân. 77
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 83
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 90
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
09-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
09-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 95
10-12-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2014. 96
10-12-2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2016. 99
10-12-2015 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập và Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập. 102
10-12-2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý. 104
10-12-2015 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài. 106
10-12-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”. 108
10-12-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là đô thị loại V”. 110
10-12-2015 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 9 khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ các nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 112
10-12-2015 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 140
10-12-2015 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”. 158
10-12-2015 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 160
24,445,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner