"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2016 Ngày 09 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
02-03-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. 22
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
24-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2016 Quyết định số 381/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020”. 44
24-02-2016 Quyết định số 388/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang (Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 -2020). 53
03-03-2016 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang. 57
25-02-2016 Chương trình số 82/CTRPH-UBND¬-HND giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 65
24-02-2016 Kế hoạch số 81/KH-UBND phát động phong trào thi đua – khen thưởng trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tỉnh An Giang. 71
26-02-2016 Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) trên địa bàn tỉnh An Giang. 76
02-03-2016 Kế hoạch số 96/KH-UBND triển khai việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 87
26-02-2016 Công văn số 213/UBND-PC về việc tổ chức thực hiện một số hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. 91
29-02-2016 Thông báo số 87/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. 93
24,445,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner