"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2016 Ngày 25 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 04
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
01-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15
01-07-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 16
01-07-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc quyết định số lượng Ban, số lượng Ủy viên và cơ cấu Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 17
01-07-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 19
01-07-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 20
01-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 21
01-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 22
01-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 23
01-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 24
01-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
01-07-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 28
01-07-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016. 30
06-07-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 35
06-07-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 40
06-07-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 42
06-07-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2016 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2016 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. 46
14-07-2016 Quyết định số 1989/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 68
20-07-2016 Quyết định số 2074/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang. 78
24,445,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner