"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2016 Ngày 20 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
08-09-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2016 Quyết định số 2498/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020. 09
08-09-2016 Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 12
08-09-2016 Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 13
08-09-2016 Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 14
08-09-2016 Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 15
08-09-2016 Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 16
08-09-2016 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 17
08-09-2016 Quyết định số 2505/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 18
08-09-2016 Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 19
08-09-2016 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 20
08-09-2016 Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 21
08-09-2016 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 22
08-09-2016 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 23
08-09-2016 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị loại V. 24
09-09-2016 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh An Giang. 25
09-09-2016 Quyết định số 2524/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh An Giang. 30
15-09-2016 Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 37
15-09-2016 Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 48
01-09-2016 Công văn số 1263/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 60
14-09-2016 Công văn số 1319/UBND-TH v/v tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. 62
Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
18-08-2016 Quyết định số 139/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh An Giang. 66
24,445,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner