"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2013 Ngày 17 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 06
07-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2013. 11
07-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 13
07-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2013. 17
Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc
14-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 21
14-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thị xã Châu Đốc năm 2013. 26
14-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2013. 29
14-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc tổ chức thu phí tham quan di tích văn hoá năm 2013. 31
14-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thị xã Châu Đốc. 33
14-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) của phường Châu Phú A - thị xã Châu Đốc. 36
14-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) của phường Châu Phú B - thị xã Châu Đốc. 39
14-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Mỹ- thị xã Châu Đốc. 42
14-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu phường Núi Sam - thị xã Châu Đốc. 45
14-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính phường Châu Phú A thuộc thị xã Châu Đốc. 48
14-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính phường Châu Phú B thuộc thị xã Châu Đốc. 49
14-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính phường Vĩnh Mỹ thuộc thị xã Châu Đốc. 50
14-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính phường Núi Sam thuộc thị xã Châu Đốc. 51
14-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc. 52
14-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Châu thuộc thị xã Châu Đốc. 53
14-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Tế thuộc thị xã Châu Đốc. 54
14-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 55
14-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 của thị xã Châu Đốc. 57
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
19-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Tân Châu năm 2013. 62
19-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2013. 64
19-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2013. 69
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2012 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 72
05-12-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 73
05-12-2012 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 74
05-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 75
05-12-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 76
07-12-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thành lập phường Vĩnh Nguơn, thị xã Châu Đốc. 77
07-12-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thành lập thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 78
07-12-2012 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc cho chủ trương Đăng cai Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại An Giang. 80
07-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2011. 81
07-12-2012 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước năm 2013. 83
07-12-2012 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 85
07-12-2012 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2013. 86
07-12-2012 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết năm 2012. 88
07-12-2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2013 từ các nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 91
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
19-12-2012 Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 95
19-12-2012 Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 101
19-12-2012 Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 108
19-12-2012 Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 114
19-12-2012 Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 120
19-12-2012 Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012 - 2015 phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 126
27,271,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner