"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2013 Ngày 30 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
10-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Châu Đốc. 18
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 23
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2013. 29
26-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản huyện Phú Tân năm 2013. 31
26-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 33
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 40
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện Phú Tân. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2012 Báo cáo số 193/BC-UBND về tình hình, kết quả cải cách TTHC năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 50
27,268,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner