"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2022 Ngày 10 tháng 8 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2022 Quyết định số 1898/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. 14
29-07-2022 Công văn số 853/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND cùng ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của Dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 vào trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 40
29-07-2022 Công văn số 855/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 42
29-07-2022 Công văn số 856/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 44
29-07-2022 Công văn số 857/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 46
29-07-2022 Công văn số 858/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 48
29-07-2022 Công văn số 859/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 50
03-08-2022 Công văn số 878/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 52
29-07-2022 Công văn số 850/UBND-TH về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 53
29,230,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner