"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2017 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. 05
09-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. 12
09-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
09-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 37
09-12-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 50
09-12-2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 56
09-12-2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 62
09-12-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 87
09-12-2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND quy định địa bàn hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế Giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 96
09-12-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang. 98
09-12-2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020, định hướng đến năm 2030. 99
09-12-2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 104
09-12-2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 114
09-12-2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017. 118
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 134
09-12-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015. 135
09-12-2016 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2017. 138
09-12-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017. 144
09-12-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc và đổi tên trường THPT của huyện An Phú. 161
09-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. 165
09-12-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 171
09-12-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 175
09-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 176
09-12-2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017. 179
09-12-2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”. 181
24,445,760 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner