"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2017 Ngày 10 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 105/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan lĩnh vực tư pháp. 04
30-12-2016 Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
30-12-2016 Quyết định số 107/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. 80
Hội đồng nhân dân huyện An Phú
16-12-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 105
16-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. 109
16-12-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do cấp huyện quản lý. 116
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
15-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. 125
Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn
21-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 131
21-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. 135
21-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 139
21-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 145
21-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề nghị công nhận thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại V”. 148
21-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại V”. 150
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2016 Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 152
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
15-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của huyện Phú Tân (nguồn vốn do huyện quản lý). 187
15-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện Phú Tân (nguồn vốn do huyện quản lý). 189
24,445,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner