"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2017 Ngày 08 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2016 Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. 03
22-12-2016 Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 05
22-12-2016 Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 06
20-01-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang. 24
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
23-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Phú Tân. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-02-2017 Kế hoạch số 41/KH-UBND kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực phân bón trên địa bàn tỉnh năm 2017. 30
02-02-2017 Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai công tác Bồi thường nhà nước năm 2017. 34
03-02-2017 Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh năm 2017. 37
06-02-2017 Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020. 41
24,445,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner