"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2017 Ngày 30 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013 ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2017 Quyết định số 870/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động đầu tư của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 04
20-03-2017 Quyết định số 879/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản nuôi tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020. 10
21-03-2017 Quyết định số 884/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017. 20
21-03-2017 Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 33
17-03-2017 Kế hoạch số 129/KH-UBND bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2017 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 35
21-03-2017 Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 52
21-03-2017 Kế hoạch số 149/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. 66
24,445,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner