"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2017 Ngày 03 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) đối với các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
19-05-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 06
19-05-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 08
19-05-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 11
19-05-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
14-06-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 27
16-06-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND. 34
16-06-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 38
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-05-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 39
19-05-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 40
19-05-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 41
19-05-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 42
19-05-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 Điều 1 của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017. 43
19-05-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2017 Quyết định số 1795/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - Năm 2018. 58
16-06-2017 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 72
21-06-2017 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016 - 2017. 81
21-06-2017 Quyết định số 1954/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Ủy ban nhân dân tỉnh về kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 82
21-06-2017 Kế hoạch số 368/KH-UBND thực hiện Kết luận số 24-KL/TU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thị xã Tân Châu đến năm 2020 định hướng đến năm 2025. 93
23-06-2017 Công văn số 1056/UBND-KGVX về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 104
26-06-2017 Công văn số 1069/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. 110
24,445,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner