"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2017 Ngày 04 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 04
14-07-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
14-07-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
14-07-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
14-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức trích để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang. 19
14-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
14-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
14-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
14-07-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. 30
14-07-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang. 34
14-07-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017. 41
14-07-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 70
14-07-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý. 78
Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn
21-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 180
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-07-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 184
13-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 185
14-07-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 186
14-07-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang). 192
Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn
21-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 196
21-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Thoại Sơn năm 2016. 198
21-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 200
21-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. 203
24,445,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner