"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2017 Ngày 02 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành theo Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
20-10-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 04
24-10-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan lĩnh vực đấu giá tài sản. 07
24-10-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
26-10-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
26-10-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2017 Quyết định số 3111/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
20-10-2017 Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Hòa và xã Tân An, thị xã Tân Châu. 45
24-10-2017 Quyết định số 3165/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp. 48
24-10-2017 Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh An Giang. 50
26-10-2017 Quyết định số 3198/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang từ năm 2017 đến năm 2025. 52
24-10-2017 Kế hoạch số 606/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. 80
24,445,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner