"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2019 Ngày 30 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. 03
11-12-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 09
11-12-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
11-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác. 31
11-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 32
11-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 33
11-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 34
11-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. 35
11-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018. 49
11-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020. 51
11-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. 56
25,930,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner