"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 19 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
26-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
27-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh An Giang. 24
28-08-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 29
28-08-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 32
03-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. 35
03-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh. 37
03-09-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 45
04-09-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang. 68
15-08-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 80
04-09-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008-2009. 84
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2008 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 87
26-08-2008 Quyết định số 1672/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần quy định về thu phí dự thi, dự tuyển. 89
26-08-2008 Công văn số 3133/UBND-XDCB về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công văn số 2600/UBND-XDCB ngày 15/7/2008. 90
28,479,034 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner