"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2014 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 15
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Tân Châu năm 2015. 18
17-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2015. 20
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2015. 25
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
12-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 28
12-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 32
12-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về nâng cấp đô thị thị trấn Phú Mỹ lên đô thị loại IV vào năm 2016. 38
12-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015. 40
12-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 42
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
19-12-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2014 Quyết định số 2224/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 2). 56
27-12-2014 Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2015. 62
29-12-2014 Kế hoạch số 84/KH-UBND ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang. 86
22-12-2014 Thông báo số 71/TB-UBND về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2015. 102
27,300,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner