"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2015 Ngày 15 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 02
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
24-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc. 41
03-04-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2015 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầ u tỉnh An Giang đến năm 2020. 60
31-03-2015 Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang. 62
25,930,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner