"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2021 Ngày 15 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND. 03
01-09-2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND. 05
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
27-08-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2021 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
06-09-2021 Chương trình số 543/CTR-UBND thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 22
07-09-2021 Công văn số 955/UBND-KTTH về việc thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 40
07-09-2021 Công văn số 956/UBND-KTTH về việc thực hiện Nghị quyết số 08/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 41
09-09-2021 Công văn số 978/UBND-KTTH về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 43
25,936,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner