"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2015 Ngày 21 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
08-09-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
09-09-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2015 Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung việc sử dụng đất của các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện, thị xã, thành phố. 11
04-09-2015 Quyết định số 1788/QĐ-UBND ban hành chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
04-09-2015 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng giá tiêu hụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. 40
01-09-2015 Chỉ thị số 1767/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang. 42
09-09-2015 Chỉ thị số 1848/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016. 46
01-09-2015 Kế hoạch số 396/KH-UBND đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2015. 51
03-09-2015 Kế hoạch số 397/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 56
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
07-09-2015 Quyết định số 3435/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 61
25,935,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner