"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2015 Ngày 22 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
17-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2015 Quyết định số 2782/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. 09
21-12-2015 Quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2016. 17
16-12-2015 Chỉ thị số 2808/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2016. 36
15-12-2015 Kế hoạch số 599/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". 40
02-12-2015 Thông báo số 569/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Nam Kênh 10 - Châu Phú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú. 53
15-12-2015 Thông báo số 598/TB-UBND về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2016. 56
25,936,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner