"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2019 Ngày 18 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-05-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 02
27-05-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 03
27-05-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019. 04
27-05-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang phục vụ cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 11
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2019 Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
25,938,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner