"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý. 03
31-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 07
03-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ kỹ thuật tại Mục C4 của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới. 21
03-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 59
03-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. 62
23-12-2013 Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang. 75
02-01-2014 Chỉ thị số SỐ: 01/2014/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 81
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Tân Châu năm 2014. 85
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2014. 87
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2014. 92
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
17-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 huyện Phú Tâ. 95
17-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2014. 102
17-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân năm 2014. 104
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2014 Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 107
06-01-2014 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản 14 và khoản 15 Điều 1 Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính. 109
25-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 111
27,293,965 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner