"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 30 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp Giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
10-10-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 10
13-10-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 55
22-10-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. 63
26-09-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. 74
07-10-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 78
15-10-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh An Giang. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2008 Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy chế tạm thời đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài. 84
28-10-2008 Quyết định số 2241/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh. 88
28-10-2008 Công văn số 3945/UBND-XDCB về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí tư vấn công trình sử dụng lại thiết kế mẫu. 89
28,516,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner