"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2020 Ngày 31 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 05
10-07-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang. 09
10-07-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang). 10
10-07-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thành dự án nhóm A và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 165
10-07-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 175
10-07-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang. 277
10-07-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú. 380
10-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang. 385
10-07-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 389
24,636,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner