"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07 + 08           Năm 2006 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
18-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 05
13-11-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 17
07-12-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
12-12-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND về viêc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và thành phố. 24
12-12-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007. 26
12-12-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBN d về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 33
15-12-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. 40
20-12-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 44
21-12-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 63
02-10-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS. 167
27-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND về việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 170
08-12-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 173
08-12-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng các công trình hoàn thành trên địa bàn tỉnh An Giang. 176
12-12-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2007. 179
14-12-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi - năm 2007. 181
19-12-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2007. 184
22-12-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc về việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 186
29-12-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng Internet công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. 188
28,497,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner