"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2012 Ngày 28 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Châu Đốc. 35
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2012 Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 30/11/2012. 45
26-12-2012 Quyết định số 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 30/11/2012. 83
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
25-12-2012 Quyết định số 5354/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc. 105
28,480,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner