"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2013 Ngày 11 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh tại Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh An Giang. 03
04-11-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tư pháp. 13
04-11-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 34
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
30-10-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ. 42
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
05-11-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2013 Quyết định số 2305/QĐ-UBND ban hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 63
27,282,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner