"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2008 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ.UB.NV ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
02-05-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. 06
16-05-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang. 20
21-05-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
04-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2008 Công văn số 1340/UBND-XDCB về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nhiên liệu và xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện văn bản số 1070/UBND-XDCB ngày 03/4/2008. 131
05-05-2008 Công văn số 1530/UBND-XDCB về việc triển khai thực hiện thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. 137
28,484,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner