"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2008 Ngày 31 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008. 04
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 08
11-07-2008 Nghị quyết số 4/2008/NQ-HĐND 0 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 12
11-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2008. 15
11-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 20
11-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch mạng lưới giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020. 24
11-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc thành lập thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang. 27
11-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh. 32
11-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố. 41
11-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc thông qua đề án nâng cấp thành phố Long Xuyên lên đô thị loại II. 43
11-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh. 50
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang. 55
11-06-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang". 64
12-06-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang. 75
18-06-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng về các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 77
30-06-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên. 83
21-07-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố. 87
29-07-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 88
25-05-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. 95
28-07-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường hoạt động của tổ chức công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 97
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một phần quy định về thu phí dự thi, dự tuyển. 99
11-07-2008 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2008. 101
11-07-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê duyệt biên chế sự nghiệp năm 2008. 103
11-07-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 105
11-07-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2009. 107
11-07-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2009. 108
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2008 Công văn số 2600/UBND-XDCB về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. 109
28,516,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner