"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2018 Ngày 05 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. 03
18-12-2017 Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND. 09
18-12-2017 Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
18-12-2017 Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 3745/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. 19
18-12-2017 Quyết định số 3746/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018. 29
18-12-2017 Quyết định số 3755/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. 37
18-12-2017 Quyết định số 3759/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu thầu lựa chọn đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang. 86
24,364,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner