"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2018 Ngày 08 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang. 05
08-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. 08
08-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
08-12-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
08-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 19
08-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 21
08-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 24
08-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện được ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 31
08-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang. 33
08-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 41
08-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang. 85
08-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018. 87
Hội đồng nhân dân huyện An Phú
20-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 121
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 126
07-12-2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018. 127
08-12-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. 130
08-12-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016. 136
08-12-2017 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2017 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 139
08-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2018. 153
08-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 189
08-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc. 191
08-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thông qua “Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. 193
08-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận đô thị Tịnh Biên mở rộng, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. 220
08-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, An Giang. 221
08-12-2017 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu. 227
08-12-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 238
08-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2018. 261
08-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 267
24,365,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner