"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2018 Ngày 03 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
27-03-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2018 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017. 15
28-03-2018 Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
28-03-2018 Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 26
29-03-2018 Quyết định số 681/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 32
19-03-2018 Kế hoạch số 122/KH-UBND tổ chức thực hiện Công văn số 392-CV/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”. 35
19-03-2018 Kế hoạch số 124/KH-UBND triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang. 41
24,364,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner