"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2018 Ngày 16 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
19-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 10
19-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 15
19-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
19-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
19-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 25
19-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 28
19-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm. 38
19-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 40
19-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang. 45
19-07-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang. 48
19-07-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 50
19-07-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 52
19-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 73
19-07-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. 76
19-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang. 78
19-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-NĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 80
19-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang. 82
19-07-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang. 89
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. 99
17-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 100
17-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 101
19-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 102
19-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang). 106
19-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 112
19-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 117
19-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang. 123
19-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch vay và trả nợ vay của Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - Tiểu dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang. 200
19-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang. 206
19-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang. 207
24,363,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner