"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2018 Ngày 22 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 03
30-07-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 05
30-07-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 06
30-07-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 08
30-07-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
30-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 12
30-07-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 14
30-07-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang. 15
30-07-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 25
30-07-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2018 Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 30
Hội đồng nhân dân huyện An Phú
26-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 32
26-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 36
26-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án đề nghị công nhận Khu đô thị Cồn Tiên Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang là đô thị loại V. 39
26-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện An Phú năm 2017. 41
26-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 43
24,361,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner