"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2012 Ngày 15 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. 03
06-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
04-05-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang. 106
28-05-2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. 108
04-06-2012 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác gia đình. 115
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức bầu cử Trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2012 - 2015 trong địa bàn tỉnh An Giang. 119
28,562,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner